Tallinna Elav Kivi Vabakoguduse põhikiri
 
PÕHIKIRI
 
I peatükk
 Üldsätted
§ 1         Koguduse nimi on Tallinna Elav Kivi Vabakogudus, lühendatult Elav Kivi Kogudus. Käesolevas põhikirjas kasutatakse edaspidi sõna Kogudus.
§ 2         Kogudus asukoht on Tallinn.
§ 3         Koguduse õpetuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud.
§ 4         Oma tegevuses juhindub Kogudus õigusaktidest ja Koguduse põhikirjast. Koguduse põhikirjas sätestamata juhtudel juhindub Kogudus Koguduste Liidu põhikirjast.
 
II peatükk
Koguduse tegevuse eesmärgid ja abinõud nende saavutamiseks
§ 5         Koguduse tegevuse eesmärkideks on:
5.1. levitada Piibli õpetust ja kuulutada evangeeliumi;
5.2. kasvatada oma liikmeid ja pooldajaid Piibli tundmises ja evangeeliumi vaimus; töötada kristliku usuelu ja kõlbluse äratamiseks, levitamiseks ja kaitseks, usklike ühendamiseks ja kasvatamiseks evangeeliumi alusel;
5.3. rahuldada oma liikmete ja pooldajate usulisi ja vaimulikke vajadusi;
5.4. arendada hoolekannet ja heategevust;
5.5. arendada koostööd teiste kogudustega ja olla ühenduses teiste konfessioonidega;
5.6. luua kontakte ja arendada koostööd välisriikide usuliste ühendustega, sealhulgas Koguduse töötegijate ettevalmistamiseks ja teadmiste täiendamiseks, delegatsioonide vahetamiseks ja ühisürituste läbiviimiseks;
5.7. esindada ja kaitsta Koguduse liikmete soovil nende huve riigi ja kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute ees.
 
III peatükk
Koguduse liikmed, nende õigused ja kohustused
§ 6         Koguduse liikmeks võetakse vastu isikliku kirjaliku avalduse alusel vaimulikult uuestisündinud ja ristitud inimesi. Koguduse liikme elu ja usulised tõekspidamised peavad vastama Koguduse põhimõtetele.
§ 7         Noorem kui 15-aastane laps võib kuuluda Kogudusse oma vanemate või eestkostja loal.
§ 8         Koguduse liikmeks vastu võtmise otsustab Koguduse pastori ettepanekul Koguduse vanematekogu. Liikme vastuvõtmisest teatatakse kogudusele.
§ 9         Koguduse liige:
9.1.        elab ja töötab evangeeliumi õpetuse kohaselt ning on nii usuelus kui tavakäitumises eeskujuks kaasinimestele;
9.2.        arvestab oma vaimulikus tegevuses Koguduse vaimulike, juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid, soovitusi, nõuandeid ja manitsusi;
9.3.        järgib Koguduse põhikirja;
9.4.        juhindub Koguduse kodukorra nõuetest;
9.5.        toetab Kogudust võimaluste piires vabatahtlike rahaliste ja muude materiaalsete vahenditega unustamata piibellikku kümnist.
§ 10     Kõigil teovõimelistel vähemalt 18-aastastel Koguduse liikmetel on õigus valida ja olla valitav Koguduse juhtiv- ja tööorganitesse, revisjonikomisjoni ning ametiisikuks.
§ 11     Koguduse liikmel on õigus:
11.1.   osa võtta Koguduse üldkoosolekust hääleõigusega;
11.2.   pöörduda suusõnaliselt või kirjalikult Koguduse juhtiv- ja tööorganite poole oma ettepanekutega, soovidega ja saada teavet Koguduse õpetust ja tegevust puudutavates küsimustes;
11.3.   lahkuda Kogudusest, teatades enne oma otsusest kirjalikult Koguduse juhatusele.
§ 12     Koguduse liiget kes on Piibli põhimõtteid või Koguduse põhikirja rikkunud või eiranud või kes ühe aasta vältel ei ole mõjuva põhjuseta mingil moel osalenud koguduse töös võidakse kustutada juhatuse otsuse alusel Koguduse liikmete nimekirjast. Koguduse pastor teatab väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest kogudusele suuliselt ning väljaarvatavale kirjalikult kahe nädala jooksul peale otsuse vastuvõtmist Koguduse juhatuse koosolekul.
§ 13     Kogudusele annetatud või kingitud vara ei kuulu tagastamisele Kogudusest lahkumisel ega ka muudel juhtudel.
 
IV peatükk
Koguduse vaimulikud talitused, vaimulikud ja nende teenistusriietus
§ 14     Koguduse vaimulikeks talitusteks on ristimine (üldjuhul vee alla kastmine), Koguduse liikmeks õnnistamine, palvetamine võidmisega, püha õhtusöömaaeg, kihlus, laulatus, lapse õnnistamine, õnnistus- ja pühitsustalitus (kodu õnnistamine, sakraalhoone sissepühitsemine jne), matus, vaimulikuks ordineerimine, pastori, diakoni, diakonissi, jutlustaja ja nende abi ametisse õnnistamine.
§ 15     Koguduse vaimulikud on:
15.1.   pastorid
15.2.   diakonid ja diakonissid
§ 16     Koguduse vaimulike teenistusriietuseks on üldlevinud pidulik riietus. Vaimulik võib kasutada ka halli, sinist, musta või valget vaimulikusärki. Talitusel võib vaimulik kasutada musta või valget pikka kuube. Pastor võib kasutada kristliku sümboolikaga tumesinist või rohelist stoolat.
 
V peatükk
Koguduse juhtivorganid
§ 17     Koguduse juhtivorganiteks on:
17.1.   üldkoosolek;
17.2.   vanematekogu (juhatus);
17.3.   pastor.
 
VI peatükk
Koguduse üldkoosolek
§ 18     Koguduse kõrgeimaks juhtivorganiks on üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse vanematekogu poolt kokku vähemalt üks kord aastas.
§ 19     Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg ja päevakord teatatakse Koguduse liikmetele vähemalt 14 päeva enne koosolekut kirjalikult või vähemalt kahel jumalateenistusel suusõnaliselt. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust.
§ 20     Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole (50%+1) koosolekul osalenud või esindatud hääleõigusliku liikme; pastori valimisel ja Koguduse põhikirja vastuvõtmisel ja muutmisel on vajalik üle 2/3 poolthäälte olemasolu. Koguduse vaimulikud ja vanematekogu liikmed valitakse salajasel hääletamisel. Üldkoosoleku otsusega võidakse ka muid küsimusi otsustada salajasel hääletamisel.
§ 21     Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku erakorraliste asjaolude läbivaatamiseks ja lahendamiseks. Erakorralise täiskogu võib kokku kutsuda koguduse pastor või 2/3 Vanematekogu liikmetest või üks kümnendik koguduse liikmetest. Koguduse erakorralisest täiskogu koosolekust teatatakse ette kirjalikult ja/või elektroonselt üks nädal enne koosoleku toimumist ning suuliselt koosolekule eelneval avalikul jumalateenistusel.
§ 22     Koguduse üldkoosolek:
22.1.   võtab vastu ja kinnitab tegevuse aastaaruande, majandustegevuse aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande;
22.2.   kinnitab Koguduse põhikirja ja selle muudatused, sealhulgas eesmärgi muudatused;
22.3.   valib ja vabastab vanematekogu ettepanekul Koguduse vaimulikud;
22.4.   valib vanematekogu ja revisjonikomisjoni;
22.5.   vajadusel otsustab Koguduse arengut ning usu- ja majanduselu puudutavad küsimused ja lahendab arusaamatused;
22.6.   otsustab kuulumise või väljaastumise Koguduste Liitu ja teistesse organisatsioonidesse;
22.7.   otsustab Koguduse tegevuse lõpetamise ja määrab likvideerimiskomisjoni.
 
VII peatükk
Vanematekogu (juhatus)
§ 23     Vanematekogu:
23.1.   On koguduse juhtorgan, tegutsedes koguduse ametlikult volitatud esindusena koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. Vanematekogu pädevusse kuuluvad kõik koguduse tegevusvaldkonnad, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud täiskogu või pastori pädevusse: koguduse eelarve koostamine ja kinnitamine, koguduse kodukorra ja sisekorra kehtestamine ning järelvalve nende täitmise üle jms.
23.2.   liikmed kinnitab pastori ettepanekul ametisse koguduse Üldkogu. Pastoril on õigus vajadusel liikmeid Vanematekogust välja arvata. Uued, väljaarvatuid asendavad liikmed kinnitab vastavalt pastori ettepanekule ametisse üldkogu. Vanematekogu liikmed juhinduvad oma tegevuses käesolevast põhikirjast ning üldkogu ja pastori otsustest.
23.3.   valib enda keskelt esimehe ja tema asetäitja, kellele pastor delegeerib vajaduse korral peale esindusfunktsiooni veel teisi täiendavaid kohustusi (näit. kinnisvara haldamine, läbirääkimiste pidamine jms.)
23.4.   valitakse kolmeks aastaks. Igal aastal valitakse ümber 1/3 vanematekogu liikmeskonnast. Kahel esimesel aastal liisu läbi.
23.5.   otsused võetakse vastu kas salajasel või avalikul hääletusel lihthäälteenamusega.
23.6.   on 3-12 liikmeline.
23.7.   tööd juhib koguduse pastor, kes on Vanematekogu liige oma ametikoha järgi.
§ 24     Juriidilistes, finants- ja kinnisvaratoimingutes esindavad kogudust koguduse pastor üksinda või Vanematekogu liikmed ühiselt.
§ 25     Kinnisvara ost, müük ja muud suuremad rahalised tehingud otsustab pastor koos Vanematekoguga ning otsus vormistatakse kirjalikult.
 
VIII peatükk
Koguduse pastor
§ 26     Koguduse pastor
26.1.   Koguduse pastori nimetab tähtajatult ametisse koguduse üldkogu.
26.2.   Pastori kandidaadi esitab Koguduse vanematekogu, kes eelnevalt kooskõlastab selle Koguduste Liidu vanematekoguga.
26.3.   Pastor on koguduse vaimulik juht, kes juhatab koguduse tööd, toimetab vaimulikke talitusi, jälgib vaimulike talituste korda, juhatab jumalateenistusi ja koosolekuid või volitab kedagi teist seda tegema;
26.4.   Pastor on koguduse tegevjuht (juht mittetulundusühingute seaduse mõistes), kes suunab koguduse tegevust kõigis valdkondades ning võtab vastu lõpliku otsuse kõikides koguduse tegevusse puutuvates küsimustes, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste koguduse organite pädevusse. Pastorile alluvad ja on aruandekohustuslikud kõik kogudusesisesed struktuuriüksused ja ametid, kaasa arvatud vaimulikud ametid.
26.5.   Pastor juhib Vanematekogu koosolekuid ning teiste koguduse juhtorganite tööd ning kontrollib nende otsuste täitmist.
26.6.   Pastor esindab kogudust kõikides toimingutes nii kodu- kui välismaal.
26.7.   Pastor võib kutsuda kokku enda poolt määratud päevakorraga Vanematekogu koosoleku või muid koguduse tegevuse eesmärkide täitmiseks vajalikke töökoosolekuid.
26.8.   Pastor kirjutab alla kirjadele, lepingutele, majandus- ja rahandusdokumentidele, kui neis kajastuv tuleneb juhtorganite otsusest või põhikirjaga antud õigustest.
§ 27     Koguduse abipastor(id)
27.1.   Koguduse pastor võib määrata endale abipastori, määrates tema volituste ulatuse ning andes sellest teada kogudusele ja Vanematekogule.
27.2.   Abipastor asendab pastori äraolekul pastorit oma volituste piires.
27.3.   Pastori ja abipastori puudumisel erakorralistel asjaoludel juhib koguduse tööd kuni järgmise täiskoguni koguduse Vanematekogu.
 
IX peatükk
Revisjonikomisjon
§ 28     Koguduse üldkoosolek valib kolmeks aastaks ühe kuni kolme liikmelise revisjonikomisjoni Koguduse finants-majandusliku tegevuse ja asjaajamise kontrollimiseks.
§ 29     Koguduse revisjonikomisjon:
29.1.   valib oma liikmete seast esimehe;
29.2.   revisjonikomisjon võib igal ajal kontrollida Koguduse kassat ning raamatupidamist;
29.3.   kontrollib vähemalt üks kord aastas juhatuse finants-majanduslikku tegevust, asjaajamist ja ressursside kasutamise vastavust õigusaktidele, Koguduse juhtivorganite otsustele ja kinnitatud eelarvele;
29.4.   koostab kontrollimise tulemuste põhjal akti, mille esitab koos tehtud järelduste ja ettepanekutega Koguduse juhatusele;
29.5.   esitab üldkoosolekule aruande revisjonikomisjoni tööst ja revideerimise tulemustest.
§ 30     Revisjonikomisjoni liikmed ei või olla samaaegselt vanematekogu liikmed. Juhatuse koosolekutest võivad nad osa võtta sõnaõigusega.
§ 31     Revisjonikomisjon võib revideerimisele abiks kutsuda vastava ala asjatundjad Koguduse liikmed.
 
X peatükk
Koguduse omand
§ 32     Koguduse omandiks võib olla vara, mis on vajalik põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks. Koguduse sissetulekud on:
32.1.   vabatahtlikud annetused, kingitused ja pärandused ning muu tagastamatu toetus;
32.2.   tulu vara üürimisest, rentimisest, laenutamisest jne;
32.3.   tulu kirjanduse väljaandmisest ja müügist;
32.4.   tulu Kogudusele kuuluva vara müügist;
32.5.   tulu ürituste korraldamisest;
32.6.   muud seaduslikud laekumised.
§ 33     Koguduse tulu kasutatakse Koguduse põhikirjalise tegevuse tagamiseks.
 
XI peatükk
Koguduse tegevuse lõpetamine
§ 34     Koguduse likvideerimise otsustab Koguduse üldkoosolek, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud ja esindatud liikmetest. Üldkoosolek annab likvideerimise teostamise ülesande selleks valitud likvideerimiskomisjonile.

§ 35   Elav Kivi Koguduse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustuse nimekirja kantud ja sarnaste eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

 

 

 

 

 
Käesolev põhikiri on vastu võetud Elav Kivi Vabakoguduse asutamiskoosolekul
 
 23. novembril 2008.a.