Mittetulundusühing „LivingStone“

 

PÕHIKIRI

 

Mittetulundusühingu „LIVINGSTONE” (edaspidi : ÜHING) põhikiri on kinnitatud 05.juuli 2006. a. toimunud asutamiskoosolekul.

1. Ühingu nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta.

1.1. Ühingu ametlik nimi on mtü „LIVINGSTONE”

1.2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik.

1.3. Ühing on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.

1.4. Ühingu eesmärgiks on kristliku maailmavaate ning eetiliste väärtuste tutvustamine

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

1.5.1. korraldab konverentse, seminare, festivale ning muid üritusi,

1.5.2. avaldab publikatsioone ja artikleid,

1.5.3. viib läbi haridusliku sisuga projekte,

1.5.4. pakub eneseteostamise võimalusi,

1.5.5. korraldab Eestimaad tutvustavaid ekskursioone,

1.5.6. levitab ja arendab kristliku muusikat.

1.6. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7. Ühingu on asutatud tähtajatult.

2. Ühingu staatus, õigustaotlused, vara ja tunnusmärgid.

2.1. Ühing on juriidiline isik, kellel on õigus sõlmida lepinguid ja teha koostööd teiste juriidiliste isikutega. Ühendusel on õigus astuda teiste organisatsioonide liikmeks.

2.2. Ühingul on õigus asutada iseseisvaid juriidilisi isikuid ja osaleda nende tegevuses.

2.3. Ühingul on õigus omada kinnis- ja vallasvara.

2.4. Ühingu sissetulekud moodustuvad :

2.4.1. vabatahtlikud annetused, kingitused ja pärandused ning muu tagastamatu toetus;

2.4.2. tulu kursuste, seminaride, ja teiste ürituste korraldamisest;

2.4.3. fondide toetustest;

2.4.4. tulu vara üürimisest, rentimisest, laenutamisest jne;

2.4.5. tulu kirjanduse väljaandmisest ja müügist;

2.4.6. tulu Ühingule kuuluva vara müügist;

2.4.7. teistest seadusega lubatud tuludest.

2.5. Ühing võib omada pitsatit ja sümboolikat.

2.6 Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja ühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja esitab ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 30-päevase etteteatamistähtaja möödumist.

3.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.4.1. ühingu liige ei ole järginud põhikirjalisi eesmärke ja kodukorras sätestatud liikme kohustusi,

3.4.2. ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel,

3.4.3. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet.

3.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus lihthäälteenamusega oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.

4. Liikmete õigused ja kohustused.

4.1. Ühingu liikmetel on õigus:

4.1.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul,

4.1.2. olla valitud ühingu juhatusse ning muudesse põhikirjaga ettenähtud organitesse,

4.1.3. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta,

4.1.4. osaleda ühingu poolt korraldatud üritustel.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja, ühingu organite otsuseid ja häid tavasid.

5. Üldkoosolek.

5.1. Ühingu kõrgemaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel igal ühingu liikmel on üks hääl.

5.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

5.2.1. põhikirja muutmine,

5.2.2. eesmärgi muutmine,

5.2.3. juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe valimine,

5.2.4. ühingu liitumise kinnitamine teiste organisatsioonidega,

5.2.5. ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine,

5.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

5.3.1. korraliselt vähemalt kord aastas,

5.3.2. aastaaruande kinnitamiseks,

5.3.3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist vastavasisulise teate igale Ühingu liikmele e-posti või kirjalikul teel, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust.

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku rohkem kui 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks 9/10 häälteenamus.

6. Juhatus

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab 3-liikmeline juhatus.

6.2. Juhatuse liikmed ja juhatuse esimehe valib üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

6.3. Ühingu esindamise ja allkirja õigus kõigis õigustoimingutes on kõigil juhatuse liikmetel.

6.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.6. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

6.7. Juhatuse liikmete häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.

6.8. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees 2 juhatuse liiget vähemalt kord kvartalis sellest vähemalt 5 päeva ette teatades, näidates ära juhatuse koosoleku aja, koha ja päevakorra.

6.9. Ühingu juhatus:

6.9.1. juhib ühingu jooksvat tööd,

6.9.2. vastutab ühingu informatsiooniliikumise eest,

6.9.3. koostab ühingu tegevusplaani ja aastaaruande,

6.9.4. moodustab töörühmi ning kinnitab projektijuhid,

6.9.5. kinnitab ühingu esindajad teistesse institutsioonidesse ja üritustele,

6.9.6. koostab ja haldab ühenduse andmebaasi,

6.9.7. otsustab ühingu töötajate ametisse palkamise,

6.9.8. arutab ja otsustab laekunud taotlusi.

6.10. Juhatuse esimees:

6.10.1. esindab ühingu kõikidel tasanditel,

6.10.2. juhib juhatuse koosolekuid,

6.10.3. kinnitab juhatuse otsused.

7. Osakonnad

7.1. Ühing võib moodustada osakondi territoriaalsetel põhimõtetel lähtuvalt regionaalsetest ühishuvidest. Osakonnal on juhataja ja üldkoosolek ning nende kokkukutsumisele ja töökorrale kohaldatakse käesoleva põhikirja sätteid.

8. Ühinemine. Jagunemine. Lõpetamine.

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.2. MTÜ LIVINGSTONE tegevuse lõpetamise üle otsustab üldkoosolek 2/3 häälteenamusega.

8.3. Ühingu tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab selle töökorra.

8.4. Likvideerimiskomisjon teostab ühingu varade revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ning annab järelejäänud vara üle EEKBL Misjonikeskusele.

Asutajate allkirjad:

Andres Laurik

Indrek Luide

Kristel Luide

Lauri Luide

Marju Luide

Maive Roos

Sven-Erik Stamberg

Rudolf Ventsel